Car Ownership Becomes Unaffordable for Many Americans Post-Pandemic

Zuzana K., a 39-year-old single mother, expressed her reliance on a car as a means of survival. However, her world was turned upside down when her car was totaled in a recent accident. Struggling to make ends meet, she quickly realized that purchasing a new vehicle was out of her financial reach. The exorbitant costs associated with car ownership, including fuel, insurance, and monthly payments, left her with a meager budget of $400 or less per month, a mere 10 percent of her income.

Zuzana, who receives government assistance due to her health issues, faces additional challenges in finding alternative transportation. Her compromised immune system makes her hesitant to rely on ride-sharing services, as she must be cautious of exposure to pathogens. Unfortunately, Zuzana is not alone in her predicament.

The COVID-19 pandemic has caused a surge in both new and used car prices, following supply chain disruptions and chip shortages within the auto industry. According to data from CoPilot, an AI car shopping app, new car prices have skyrocketed by a staggering 30 percent since 2020. Used car prices have also experienced a significant increase of 38 percent during the same period.

These inflated prices have created barriers for individuals like Zuzana who depend on private transportation for their daily lives. The American dream of car ownership, once synonymous with freedom and independence, now appears out of reach for many in the aftermath of the pandemic.

As we navigate the uncertain future ahead, it is crucial to explore sustainable and equitable solutions that ensure mobility for all. Perhaps this moment serves as an opportunity to reconsider our reliance on personal vehicles and invest in alternative forms of transportation that are more affordable and environmentally friendly. Only by addressing these challenges can we truly redefine the notion of mobility for a post-pandemic world.

Zuzana K., 39letá samoživitelka, vyjádřila svoji závislost na autě jako prostředku přežití. Nicméně, její svět se obrátil vzhůru nohama, když její auto bylo nedávnou nehodou zničeno. Bojuje se složitým životem, rychle si uvědomila, že koupě nového vozidla je mimo její finanční možnosti. Vysoké náklady spojené s vlastnictvím auta, včetně paliva, pojištění a měsíčních splátek, ji zanechaly s velmi omezeným rozpočtem 400 dolarů nebo méně měsíčně, což představuje pouze 10 procent jejího příjmu.

Zuzana, která dostává státní podporu kvůli svým zdravotním problémům, se potýká s dalšími výzvami při hledání alternativní dopravy. Její oslabený imunitní systém ji činí nedůvěřivou k sdílení jízd, protože musí být opatrná na vystavení patogenům. Bohužel, Zuzana není v její situaci sama.

Pandemie COVID-19 způsobila výrazný nárůst cen jak nových, tak použitých aut, v důsledku poruch v dodavatelském řetězci a nedostatku čipů v automobilovém průmyslu. Podle údajů od společnosti CoPilot, aplikace pro vyhledávání aut pomocí umělé inteligence, od roku 2020 stouply ceny nových aut o ohromujících 30 procent. Ceny ojetých aut se také v této době zvýšily o 38 procent.

Tyto vyšší ceny vytvořily překážky pro lidi jako Zuzana, kteří se spoléhají na osobní dopravu pro svůj každodenní život. Americký sen o vlastnictví auta, kdysi synonymum svobody a nezávislosti, se nyní zdá nedosažitelný pro mnoho lidí po pandemii.

V době, kdy čelíme nejisté budoucnosti, je nezbytné zkoumat udržitelná a spravedlivá řešení, která zajistí mobilitu pro všechny. Možná tento okamžik slouží jako příležitost přehodnotit naši závislost na osobních vozidlech a investovat do alternativních způsobů dopravy, které jsou cenově dostupnější a šetrnější k životnímu prostředí. Pouze tím, že se zaměříme na tyto výzvy, můžeme opravdu předefinovat pojem mobility pro svět po pandemii.