Commuter Rail in South Florida: Evaluating the Need and Benefits

Critics and skeptics have been questioning the necessity of introducing a commuter rail system in South Florida for months now. While government leaders debate whether to build a bridge or a tunnel over the New River in downtown Fort Lauderdale to accommodate the trains, concerns over the astronomical costs and potential lack of impact on traffic congestion persist.

In a recent interview with the South Florida Sun Sentinel, Greg Stuart, the executive director of Broward County’s Metropolitan Planning Organization (MPO), shed light on the region’s transportation goals and the ongoing efforts to address the growing traffic crunch. Stuart emphasized that the Broward section of Interstate 95 (I-95) experiences heavy traffic, with volumes surpassing 200,000 vehicles per day. The stretch from Interstate 595 to Sunrise Boulevard reached a staggering 328,000 vehicles per day in 2013, comparable to one of Southern California’s busiest routes.

Addressing the potential ridership of a new commuter rail service, Stuart stated that around 13,000 to 14,000 people would board these trains daily. While this may not seem significant compared to the number of vehicles on I-95, Stuart pointed out that capturing even a fraction of those trips could alleviate some of the problem. However, he also highlighted how the approval of developments that exacerbate the traffic issue by elected officials throughout South Florida complicates the situation.

Regarding the cost-benefit analysis of building a bridge or tunnel over the New River for commuter rail, Stuart suggested that a bridge would be justifiable based on the analysis. However, he expressed reservations about spending $3 billion on a tunnel, stating that the bridge option would cost around $500 million.

Stuart further emphasized that conducting a cost-benefit analysis is crucial, as adding an additional lane to I-95 costs $2 billion each time. Considering potential federal funding for the project, he acknowledged that the federal government might contribute only 25% of the funding or, at most, half. Consequently, it is essential to explore more cost-effective alternatives like a bridge rather than relying solely on federal funding.

With respect to ridership studies, Stuart mentioned that several studies have been conducted, both pre- and post-COVID, with the Florida Department of Transportation presenting the most recent one in 2022. These studies indicate lower projected ridership as one moves farther north from the New River, with ridership expected to be higher in Fort Lauderdale.

Stuart also clarified that the new commuter train service would likely be operated by Tri-Rail or a new service, comparing its operations to those of Tri-Rail rather than Brightline. While Tri-Rail currently serves approximately 13,000 to 14,000 daily riders, the new service would cater to a different market, comprising primarily office workers, service workers, and medical staff.

In conclusion, the need for a commuter rail system in South Florida is a longstanding discussion that predates the emergence of Brightline. While the challenges of traffic congestion persist, the introduction of a more affordable commuter rail service could offer a viable alternative. Evaluating ridership, conducting cost-benefit analyses, and exploring alternatives like a bridge are crucial steps in making informed decisions to improve transportation options in the region.

Kritici a skeptici se už několik měsíců ptají na nezbytnost zavedení příměstského železničního systému v jižní Floridě. Zatímco vládní představitelé diskutují o tom, zda postavit most nebo tunel přes řeku New River v centru Fort Lauderdale, aby umožnili průjezd vlaků, přetrvávají obavy ohledně astronomických nákladů a možného nedostatečného vlivu na přetížení dopravy.

V nedávném rozhovoru se South Florida Sun Sentinel zmiňuje Greg Stuart, výkonný ředitel Metropolitního plánovacího úřadu (MPO) v okrese Broward, o cílech v oblasti dopravy v regionu a o ongoing snahách řešit narůstající dopravní problém. Stuart zdůraznil, že na dálnici I-95 v okrese Broward dochází ke značnému provozu, který převyšuje 200 000 vozidel denně. Úsek od dálnice 595 po Sunrise Boulevard dosáhl v roce 2013 neuvěřitelných 328 000 vozidel denně, což je srovnatelné s jednou z nejrušnějších tras v Jižní Kalifornii.

Při zdůraznění potenciálního počtu cestujících nového příměstského železničního servisu Stuart uvedl, že denně by nastoupilo asi 13 000 až 14 000 lidí do těchto vlaků. Zatímco toto číslo se nemusí zdát významné ve srovnání s počtem vozidel na I-95, Stuart upozornil, že i zachycení části těchto cest může ulevit některým z problémů. Nicméně také upozornil na to, jak schvalování výstavby, která zhoršuje dopravní situaci zvolenými zástupci po celé jižní Floridě, komplikuje situaci.

Ohledně analýzy nákladů a přínosů stavby mostu nebo tunelu přes New River pro příměstskou kolejovou dopravu Stuart navrhl, že most by byl odůvodnitelný na základě analýzy. Nicméně vyjádřil obavy z vynaložení 3 miliard dolarů na tunel a uvedl, že možnost mostu by stála kolem 500 milionů dolarů.

Stuart dále zdůraznil, že provádění analýzy nákladů a přínosů je zásadní, protože každé zvětšení počtu jízdních pruhů na I-95 stojí 2 miliardy dolarů. S ohledem na možné federální financování projektu uznal, že federální vláda by mohla poskytnout pouze 25% financování nebo maximálně polovinu. Je proto důležité zkoumat méně nákladově náročné alternativy, jako je most, místo spoléhání se pouze na federální financování.

Co se týče studií o počtu cestujících, Stuart zmínil, že byly provedeny některé studie – jak před, tak po COVIDU – s Nejnovější představenou ministerstvem dopravy na Floridě v roce 2022. Tyto studie naznačují, že počet cestujících se snižuje při pohybu směrem na sever od New River a že počet cestujících se očekává být vyšší ve Fort Lauderdale.

Stuart také objasnil, že nový příměstský vlakový servis bude pravděpodobně provozován společností Tri-Rail nebo novým subjektem, když jeho provoz bude podobný provozu Tri-Rail spíše než Brightline. Zatímco Tri-Rail v současnosti obsluhuje denně přibližně 13 000 až 14 000 cestujících, nová služba by byla určena pro jiný trh, který především zahrnuje úředníky, pracovníky v oblasti služeb a zdravotní personál.

Závěrem je třeba zdůraznit, že potřeba příměstského železničního systému v jižní Floridě je dlouholetou diskusí, která předchází vzniku společnosti Brightline. Zatímco problémy spojené s přetížením dopravy přetrvávají, zavedení cenově dostupnějšího příměstského železničního servisu by mohlo nabídnout životaschopnou alternativu. Posouzení počtu cestujících, provádění analýz nákladů a přínosů a zkoumání alternativ, jako je výstavba mostu, jsou zásadní kroky ke kvalifikovaným rozhodnutím o zlepšení dopravních možností v regionu.

Klíčové pojmy a termíny:
– Příměstský železniční systém: Systém dopravy vlaků mezi předměstími a centry měst.
– Metropolitan Planning Organization (MPO): Organizace zodpovědná za rozvoj a plánování dopravy v metropolitní oblasti.
– Interstate 95 (I-95): Dálnice v USA, která prochází mnoha státy.
– Brightline: Soukromá železniční společnost provozující příměstskou železniční dopravu v jižní Floridě.
– Tri-Rail: Veřejná příměstská železniční společnost v jižní Floridě.

Navrhované související odkazy:
South Florida Sun Sentinel
Broward County’s Metropolitan Planning Organization
Tri-Rail