Hydrogen: A Hope for Heavy Vehicles, but Not Cars

Hydrogen has long been touted as a promising alternative to fossil fuels, with many claiming it could overtake batteries as the preferred technology for zero-emissions driving. However, while hydrogen-powered vehicles may have their advantages, they are unlikely to replace electric vehicles (EVs) any time soon.

According to industry executives such as Akio Toyoda of Toyota and Oliver Zipse of BMW, hydrogen could play a significant role in the automotive industry, with its use peaking at around 30% alongside battery-powered cars and internal combustion engines. Toyota’s Mirai and Hyundai’s Nexo SUV are some of the few hydrogen-powered vehicles currently available.

The science behind hydrogen is compelling. It can be produced through electrolysis, which splits water into hydrogen and oxygen using clean electricity. It can then be burned or used in a fuel cell to generate electricity for an electric motor. Hydrogen refueling is quick, offers longer range and higher payloads, making it an attractive option for businesses that require constant use of vehicles.

However, the argument against hydrogen vehicles lies in the inefficiency of the technology. Producing hydrogen requires three times more electricity than simply charging a battery, making it a less energy-efficient solution. Furthermore, hydrogen faces logistical challenges, including the flammability and storage of the gas, as well as the lack of infrastructure for refueling. Currently, there are only 178 hydrogen filling stations in Europe, compared to thousands of petrol stations and charging locations for EVs.

While hydrogen may have a role to play in heavy vehicles such as buses and lorries, where the limitations of batteries become more apparent, it is unlikely to overtake batteries in cars. The International Energy Agency predicts that hydrogen will account for 16% of road transport by 2050, but mostly in larger vehicles. Even Toyota, a staunch advocate for hydrogen, acknowledges the lack of success in implementing hydrogen in cars due to fuel supply issues.

As investments pour into hydrogen infrastructure, it is clear that the technology has its niche applications. However, for everyday automobiles, the impressive capabilities of batteries, coupled with the widespread charging infrastructure, make EVs the preferred choice for zero-emissions driving. Hydrogen may hold promise, but for now, it is an alternative reserved for heavy-duty transportation.

Vodík byl dlouho prezentován jako slibná alternativa fosilních paliv, s mnoha tvrzeními, že by mohl nahradit baterie jako preferovanou technologii pro nulové emise při jízdě. Nicméně, i když vozidla poháněná vodíkem mohou mít své výhody, je nepravděpodobné, že by brzy nahradila elektromobily (EV).

Podle manažerů automobilového průmyslu, jako je Akio Toyoda z Toyoty a Oliver Zipse z BMW, by vodík mohl hrát významnou roli v automobilovém průmyslu, přičemž jeho využití by dosáhlo vrcholu na úrovni přibližně 30 % společně s elektromobily a spalovacími motory. Toyota Mirai a Hyundai Nexo SUV jsou některá z mála vozidel poháněných vodíkem, která jsou momentálně k dispozici.

Věda za vodíkem je přesvědčivá. Může být produkován elektrolýzou, která rozkládá vodu na vodík a kyslík za použití čisté elektřiny. Poté může být spálen nebo použit v palivové článku k výrobě elektřiny pro elektromotor. Vodíkové tankování je rychlé, nabízí delší dosah a vyšší užitečné zatížení, což je atraktivní možnost pro firmy, které vyžadují neustálé používání vozidel.

Nicméně argument proti vozidlům poháněným vodíkem spočívá v neefektivnosti této technologie. Výroba vodíku vyžaduje třikrát více elektřiny než jen nabíjení baterií, což z něj činí méně energeticky efektivní řešení. Navíc, vodík se potýká s logistickými problémy, včetně hořlavosti a skladování plynu, stejně jako nedostatečné infrastruktury pro tankování. V současnosti existuje v Evropě pouze 178 plnicích stanic pro vodík, ve srovnání s tisíci benzínovými stanicemi a nabíjecími místy pro elektromobily.

Zatímco vodík může hrát určitou roli v těžkých vozidlech, jako jsou autobusy a nákladní automobily, kde se omezení baterií stávají zjevnými, je nepravděpodobné, že by předstihl baterie v autech. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že vodík bude do roku 2050 představovat 16 % silniční dopravy, ale převážně většími vozidly. Dokonce i Toyota, silný zastánce vodíku, uznává nedostatek úspěchu při zavádění vodíku do automobilů kvůli problémům s dodávkou paliva.

Jak do infrastruktury pro vodík proudí investice, je zřejmé, že tato technologie má své úzce specializované aplikace. Nicméně, pro každodenní automobily, impozantní schopnosti baterií, spolu s rozsáhlou nabíjecí infrastrukturou, dělají z elektromobilů preferovanou volbu pro jízdu bez emisí. Vodík by mohl slibovat, ale zatím je alternativou vyhrazenou pro těžkou dopravu.

Key Terms and Definitions:
– Hydrogen-powered vehicles: Vozidla poháněná vodíkem.
– Electric vehicles (EVs): Elektromobily (EV).
– Electrolysis: Elektrolýza – proces rozkladu látek elektrickým proudem.
– Fuel cell: Palivový článek – zařízení, které konvertuje chemickou energii ze zpalitelné látky (v tomto případě vodík) na elektřinu.
– Flammability: Hořlavost.
– Infrastructure: Infrastruktura.
– Road transport: Silniční doprava.

Suggested related links:
Toyota
BMW