Trendy “Naked” Carbon: More Than Just Aesthetic?

Recent years have witnessed a rising trend in Formula 1, with teams increasingly incorporating the color black into their car liveries. However, this seemingly black color is not paint or wrapping; it is actually “naked” carbon. This decision is not merely an aesthetic choice, but a strategic move to optimize the performance of the cars.

The origins of this trend can be traced back to the introduction of new regulations in 2022. These regulations resulted in cars that were significantly heavier than their predecessors. Consequently, only a handful of teams managed to meet the minimum weight requirement. In order to tackle this challenge, teams started minimizing the use of paint on their cars.

By reducing the amount of paint, teams were able to shed crucial grams. This weight-saving tactic has proved effective, leading to more teams successfully meeting the weight limit. However, weight saving is only one piece of the puzzle. Weight distribution is equally important in optimizing a car’s performance.

A car that is below the weight limit allows teams to strategically redistribute weight across the chassis. This flexibility enables teams to achieve a more favorable center of gravity and enhance the car’s balance. By manipulating the weight distribution along the length of the car, teams can fine-tune its behavior on the track.

While opinions on the aesthetic appeal of the exposed carbon finish may differ, its functionality cannot be denied. However, there may be concerns that this trend could ultimately erode brand identity, as cars across the grid become increasingly similar.

In conclusion, what initially appears to be a mere change in aesthetics is, in fact, a smart strategy employed by Formula 1 teams. By utilizing “naked” carbon, teams are not only saving weight but also optimizing the performance of their cars. As the trend continues to gain momentum, it remains to be seen whether regulatory measures will be implemented to prevent brand identity from being compromised.

Poslední roky svědčí o rostoucím trendu v Formuli 1, kdy týmy stále více začleňují barvu černou do designu svých vozidel. Avšak tato zdánlivě černá barva není nátěrem nebo potahem; je to ve skutečnosti “holý” uhlíkový materiál. Tato volba není pouhým estetickým rozhodnutím, ale strategickým krokem ke zvýšení výkonu vozů.

Původ tohoto trendu lze vystopovat do roku 2022, kdy byla zavedena nová pravidla. Tato pravidla vedla k výraznému zvýšení váhy vozů ve srovnání s jejich předchůdci. V důsledku toho se jen několik týmů dokázalo dostat pod minimální hranici váhy. Aby se s touto výzvou dokázali vypořádat, týmy začaly minimalizovat použití nátěru na svých vozech.

Redukcí množství nátěru dokázaly týmy získat důležité gramy. Tato taktika úspory hmotnosti se osvědčila a vedla k tomu, že více týmů úspěšně dosáhlo stanovené hmotnostní hodnoty. Ovšem úspora hmotnosti je pouze jedním kouskem skládačky. Stejně důležitá je i distribuce hmotnosti při optimalizaci výkonu vozu.

Vůz s hmotností pod limitem umožňuje týmům strategické přerozdělení hmotnosti napříč podvozkem. Tato flexibilita týmům umožňuje dosáhnout příznivějšího těžiště a zdokonalit vyvážení vozu. Manipulací s distribucí hmotnosti podél délky vozu mohou týmy jemně naladit jeho chování na trati.

Zatímco názory na estetickou přitažlivost odkrytého uhlíkového povrchu se mohou lišit, jeho funkčnost nelze popřít. Nicméně mohou existovat obavy, že tento trend by mohl nakonec podkopat firemní identitu, protože vozy na celém mříži se stávají stále podobnějšími.

Závěrem lze říci, že to, co na začátku vypadá jako pouhá změna estetiky, je ve skutečnosti chytrá strategie používaná týmy Formule 1. Využitím “holého” uhlíkového povrchu týmy nejen šetří hmotnost, ale také optimalizují výkon svých vozů. Jak se tento trend nadále rozšiřuje, zůstává otázkou, zda budou zavedena regulační opatření, aby se zabránilo ohrožení firemní identity.