Why GM and Ford Must Embrace the Electric Vehicle Revolution

The transition to electric vehicles (EVs) is not only about embracing new technology but also about saving lives and protecting our environment. It is a necessary step to combat the escalating climate crisis and reduce greenhouse gas emissions. However, two major American automakers, General Motors (GM) and Ford, have been hindering progress in the EV revolution.

Despite their public commitments to electric mobility, GM and Ford, represented by the Alliance for Automotive Innovation (AAI), are actively lobbying against clean car standards that would accelerate the transition to EVs. These standards, set to be released by the Environmental Protection Agency (EPA), aim to require 67 percent of cars sold in the U.S. to be all-electric by 2032. However, the automakers’ opposition to these safeguards raises concerns about their commitment to sustainability.

GM and Ford, as influential players in the auto industry, have the power to drive the transition to electric vehicles, yet they are exacerbating the climate crisis by impeding progress. By blocking the adoption of clean, all-electric vehicles, they are endangering the health of our communities and undermining efforts to reduce air pollution.

Contrary to claims of low consumer demand, the reality is that interest in EVs is soaring. In 2023, four out of ten Americans expressed their readiness to switch to electric vehicles, and sales reached a record-breaking 1.2 million vehicles. Moreover, consumer demand extends beyond mere interest in new technology. Many faith communities are recognizing the urgency of climate change and are actively advocating for the use of electric vehicles as a crucial solution.

GM and Ford’s recent scaling back of their EV commitments only adds to our concerns. Delayed production timelines, reduced capacity, and a focus on gas-powered hybrid models undermine the transition to a cleaner, greener future. It is imperative that these automakers break away from the AAI’s detrimental influence and demonstrate clear support for ambitious clean car standards set by the EPA.

The shift to all-electric vehicles is not a luxury; it is a necessity. It is a path towards a sustainable future that prioritizes human health and the well-being of our planet. GM and Ford must recognize their responsibility and embrace the electric vehicle revolution wholeheartedly. The time for action is now, and any further delay is unacceptable. Let us all come together to drive positive change and create a cleaner, greener world for generations to come.

Přechod na elektrická vozidla (EV) není jen o přijetí nové technologie, ale také o zachraňování životů a ochraně našeho prostředí. Je to nezbytný krok k boji proti eskalující klimatické krizi a snížení emisí skleníkových plynů. Avšak dva hlavní americké výrobce automobilů, General Motors (GM) a Ford, brzdí pokrok v elektrické revoluci.

Přestože veřejně slibují podporu elektrické mobility, GM a Ford, zastoupení Aliancí pro automobilový průmysl (AAI), aktivně lobují proti čistým standardům vozidel, které by urychlily přechod na EV. Tyto standardy, které připravuje Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), mají za cíl požadovat, aby do roku 2032 bylo 67 procent prodávaných automobilů v USA plně elektrických. Avšak postoj automobilových výrobců k těmto ochranným opatřením vyvolává obavy o jejich závazek k udržitelnosti.

GM a Ford, jako vlivní hráči v automobilovém průmyslu, mají moc vést přechod na elektrická vozidla, ale nadále přispívají ke klimatické krizi tím, že brání pokroku. Blokováním přijetí čistých plně elektrických vozidel ohrožují zdraví našich komunit a podkopávají snahy o snížení znečištění vzduchu.

Na rozdíl od tvrzení o malé poptávce spotřebitelů je realita taková, že zájem o EV prudce stoupá. V roce 2023 vyjádřilo připravenost přejít na elektrická vozidla čtyřicet procent Američanů a prodeje dosáhly rekordních 1,2 milionu vozidel. Navíc zájem spotřebitelů sahá dál než pouhý zájem o novou technologii. Mnoho náboženských komunit si uvědomuje naléhavost změny klimatu a aktivně se zasazuje o používání elektrických vozidel jako klíčového řešení.

Nedávné omezení závazků GM a Fordu v oblasti EV pouze zvyšuje naše obavy. Zpožděné časové plány výroby, snížená kapacita a zaměření na hybridní modely poháněné plynem podkopávají přechod k čistší a zelenější budoucnosti. Je nezbytné, aby tito výrobci automobilů se distancovali od škodlivého vlivu AAI a jednoznačně podpořili ambiciózní čisté standardy vozidel stanovené EPA.

Přechod na plně elektrická vozidla není luxus, ale nezbytností. Je to cesta ke udržitelné budoucnosti, která dává přednost lidskému zdraví a blahu naší planety. GM a Ford musí plně uznat svou odpovědnost a naplno podpořit elektrickou revoluci. Čas na akci je nyní a jakékoli další zdržení je nepřijatelné. Sjednoťme se všichni a snažme se vyvolat pozitivní změnu a vytvořit čistější a zelenější svět pro budoucí generace.